faq

Những tổ chức, các nhân nào là đối tượng công bố thông tin trên HNX?


Theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK mà thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký ngày 15/1/2010. Đối tượng công bố thông tin trên HNX bao gồm:

-                Công ty đại chúng

-                Tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng

-                Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch

-                Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

-                Người có liên quan.

Điểm khác nhau trong việc công bố thông tin giữa công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch trên HNX là gì?


Những khác nhau trong việc công bố thông tin giữa công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch trên HNX là:

a.             Thông tin định kỳ

Công ty niêm yết ngoài những thông tin cần công bố giống như các công ty đăng ký giao dịch được quy định tại khoản 1 mục II thông tư 09 còn cần phải công bố các thông tin sau:

-                Tổ chức niêm yết công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính quý được lập bằng tiếng Việt (và bản dịch tiếng Anh - nếu có) trong thời hạn hai lăm (25) ngày, kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì thời hạn công bố thông tin là năm mươi (50) ngày, kết thúc quý.

-                Tổ chức niêm yết phải lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên (sáu tháng đầu năm) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán số 910 (và bản dịch tiếng Anh - nếu có) trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thì thời hạn công bố thông tin là sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày kết thúc Quý 2 hàng năm.Báo cáo tài chính bán niên kèm theo toàn bộ báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên phải công bố trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK và trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết và phải lưu trữ ít nhất trong vòng mười (10) năm tiếp theotại trụ sở chính của tổ chức để nhà đầu tư tham khảo.

-                Tổ chức niêm yết phải lập và công bố Báo cáo thường chậm nhất hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành Báo cáo tài chính năm.

-                Tổ chức niêm yết phải công bố đầy đủ toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: thông báo mời họp, mẫu chỉ định đại diện theo uỷ quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp trên trang thông tin điện tử đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông trước khi khai mạc họp đại hội cổ đông chậm nhất là bảy (07) ngày làm việc.

b.            Thông tin bất thường

Ngoài các trường hợp mà công ty đăng ký giao dịch phải công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 mục II thông tư 09, các công ty niêm yết cần công bố thông tin trong vòng 24 giờ tại các trường hợp sau:

-                Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên;

-                Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ; góp vốn có giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng tài sản của tổ chức niêm yết vào một tổ chức khác; góp vốn có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp;

-                Khi có các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của tổ chức niêm yết;

-                Quyết định đóng mở công ty trực thuộc, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện;

-                Quyết định thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính công ty;

-                Khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn năm (05) phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường hoặc giá cổ phiếu niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn từ mười (10) phiên liên tiếp trở lên, tổ chức niêm yết phải công bố các sự kiện liên quan có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu;

-                Trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

c.             Với công bố thông tin giao dịch cổ đông lớn

-                Đối với công ty đăng ký giao dịch của cổ đông lớn trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày thực hiện giao dịch (kể cả trường hợp cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…), hoặc không thực hiện giao dịch nhưng có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá một phần trăm (1%) số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành phải thực hiện báo cáo

-                Đối với công ty niêm yết khi cổ đông lớn dự kiến giao dịch cổ phiếu, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…(ngoại trừ giao dịch cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư)) phải báo cáo UBCKNN, SGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc. Thời hạn dự kiến giao dịch không quá hai (02) tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK.

d.            Một số điểm khác biệt khác:

-                Ngoài những khác biệt như trên, còn 1 số điểm công ty niêm yết cần đăng ký công bố nhiều hơn công ty đăng ký giao dịch, đó là: thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, liên quan đến quản trị công ty

Các thông tin được công bố của công ty niêm yết/đăng ký giao dịch được đăng tải qua những phương tiện nào?


Những hình thức công bố thông tin của công ty niêm yết/đăng ký giao dịch được đăng tải qua những hình thức:

-                Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (Website) và các ấn phẩm khác của các tổ chức này;

-                Các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: trang thông tin điện tử, bản tin và các ấn phẩm khác của UBCKNN;

-                Các phương tiện công bố thông tin của SGDCK bao gồm: bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của SGDCK, bảng hiển thị điện tử tại SGDCK;

-                Phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

-                Các tài liệu, báo cáo gửi cho UBCKNN, SGDCK được thể hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử theo hướng dẫn của UBCKNN, SGDCK.

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ thực hiện CBTT trên HNX theo quy định ở đâu, như thế nào?


Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ thực hiện CBTT trên HNX theo quy định tại khoản 4 mục IV thông tư 09 và điều 19 quy chế CBTT do HNX ban hành, trong đó cụ thể:

-                Cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; Cổ đông lớn của công ty; Người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức niêm yết và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

-                Các đối tượng quy định ở trên khi dự kiến giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết hoặc cổ phiếu của tổ chức giao dịch trên thị trường đại chúng chưa niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giaodịch tại SGDCK (cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…(ngoại trừ giao dịch cổ phiếu lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư)) phải báo cáo UBCKNN, SGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là ba (03) ngày làm việc. Thời hạn dự kiến giao dịch không quá hai (02) tháng, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có công bố thông tin từ SGDCK. Nội dung báo cáo theo quy định tại Phụ lục 09 và Phụ lục 10 kèm của Thông tư 09

-                Trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả thực hiện giao dịch theo Phụ lục 11 và Phụ lục 12 kèm theo Thông tư 09

-                Trường hợp không thực hiện được giao dịch, trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, các đối tượng quy định tại điểm 4.1 khoản này phải báo cáo UBCKNN, SGDCK về lý do không thực hiện được giao dịch.

Là công ty chứng khoán thành viên, xin hỏi hướng dẫn về công bố thông tin được quy định ở đâu?


Việc hướng dẫn công bố thông tin cho công ty chứng khoán thành viên được hướng dẫn chi tiết tại mục V Thông tư số 09/2010/TT-BTC và chương IV quy chế CBTT do HNX ban hành
Back