faq

Những tổ chức, các nhân nào là đối tượng công bố thông tin trên HNX?


Theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK ban hành ngày 05/04/2012 và Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội ban hành ngày 06/06/2013. Đối tượng công bố thông tin trên HNX bao gồm:

- Tổ chức niêm yết

- Tổ chức đăng ký giao dịch

- Công ty chứng khoán thành viên

- Tổ chức, cá nhân thực hiện chào mua công khai cổ phiế đang niêm yết/đăng ký giao dịch tại SGDCH Hà Nội;

- Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của các đối tượng này theo Quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.
Điểm khác nhau trong việc công bố thông tin giữa công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch trên HNX là gì?


Những khác nhau trong việc công bố thông tin giữa tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn và tổ chức đăng ký giao dịch trên HNX là:

a.             Thông tin định kỳ

Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn ngoài những thông tin cần công bố giống như các công ty đăng ký giao dịch được quy định tại Điều 7 Mục 1 Thông tư 52/2012/TT-BTC còn cần phải công bố các thông tin sau:

-             Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

-             Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn phải lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm tài chính) đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo Chuẩn mực kiểm toán về công tác soát xét báo cáo tài chính trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức kiểm toán được chấp thuận ký báo cáo soát xét. Thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét không quá bốn mươi lăm (45) ngày, kể từ ngày kết thúc sáu (06) tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của một tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì thời hạn công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét và báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên là sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày kết thúc sáu (06) tháng đầu năm tài chính.

Báo cáo tài chính bán niên kèm theo toàn bộ báo cáo công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên phải công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn và trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK và phải được lưu trữ bằng văn bản và dữ liệu điện tử ít nhất mười (10) năm tiếp theo tại trụ sở chính của tổ chức để nhà đầu tư tham khảo.

         Tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên phải là tổ chức kiểm toán được chấp thuận đã được chọn để kiểm toán báo cáo tài chính năm của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn.

         Trường hợp Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính bán niên được soát xét có các ý kiến ngoại trừ/lưu ý thì công ty phải công bố thông tin giải trình đối với các ý kiến ngoại trừ/lưu ý đó.

-        Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tài chính quý trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải công bố thông tin về báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày, kết thúc quý.

         Trường hợp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa báo cáo quý của kỳ công bố so với báo cáo quý cùng kỳ năm trước có biến động từ mười phần trăm (10%) trở lên hoặc kết quả kinh doanh trong quý bị lỗ, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn phải giải trình rõ nguyên nhân trong báo cáo tài chính quý đó. Trường hợp tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ thì phải giải trình rõ các nguyên nhân đó trong cả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất; trường hợp tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc thì phải giải trình nguyên nhân trong cả báo cáo tài chính của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn và báo cáo tài chính tổng hợp.

Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố đầy đủ Báo cáo tài chính quý trên trang thông tin điện tử của công ty và trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK và phải được lưu trữ bằng văn bản và dữ liệu điện tử ít nhất mười (10) năm tiếp theo tại trụ sở chính của tổ chức để nhà đầu tư tham khảo.

b.            Thông tin bất thường

Ngoài các trường hợp mà tổ chức đăng ký giao dịch phải công bố thông tin theo quy định tại Điều 8 Mục I Thông tư 52/2012/TT-BTC, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

-             Công ty bị tổn thất tài sản có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

-         Quyết định/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị liên quan đến vấn đề tăng, giảm vốn điều lệ; góp vốn có giá trị từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng tài sản của công ty vào một tổ chức khác; góp vốn có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng vốn của công ty nhận vốn góp; thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

-        Quyết định/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị về việc mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười lăm phần trăm (15%) tổng tài sản của công ty tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét;

-        Quyết định/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với những trường hợp cần được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền) về việc đóng mở công ty trực thuộc, chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện.

-             Khi giá cổ phiếu niêm yết (trường hợp là tổ chức niêm yết) tăng trần hoặc giảm sàn từ mười (10) phiên liên tiếp trở lên;

-        Khi có giải trình liên quan đến các số liệu tài chính do công ty phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật khác với số liệu tài chính tại Báo cáo tài chính được kiểm toán.

c.         Thời điểm bắt đầu thực hiện và chấm dứt việc công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn được quy định như sau:

-           Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn bắt đầu thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC kể từ thời điểm có tên trong danh sách công ty đại chúng quy mô lớn do TTLKCK công bố.

-           Sau một (01) năm kể từ ngày không còn là công ty đại chúng quy mô lớn theo danh sách do TTLKCK công bố, tổ chức đăng ký giao dịch là công ty đại chúng quy mô lớn sẽ thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như quy định đối với tổ chức đăng ký giao dịch hoặc tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC.
Các thông tin được công bố của công ty niêm yết/đăng ký giao dịch được đăng tải qua những phương tiện nào?


Những hình thức công bố thông tin của tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch được đăng tải qua những hình thức:

-             Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (Website) và các ấn phẩm khác của các tổ chức này;

-             Các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin điện tử, bản tin và các ấn phẩm khác của UBCKNN;

-              Các phương tiện công bố thông tin của SGDCK bao gồm: hệ thống tiếp nhận báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin điện tử của SGDCK, bảng hiển thị điện tử tại SGDCK;

-        Phương tiện công bố thông tin của TTLKCK: trang thông tin điện tử của TTLKCK;

-        Phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

-              Các tài liệu, báo cáo gửi cho UBCKNN, SGDCK được thể hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử có sử dụng chữ ký số theo hướng dẫn của UBCKNN, SGDCK.
Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông nội bộ thực hiện CBTT trên HNX theo quy định ở đâu, như thế nào?


Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, cổ đông nội bộ thực hiện CBTT trên HNX theo quy định tại Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC và Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Quy chế công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội, trong đó cụ thể:

1. Quy định về công bố thông tin đối với cổ đông lớn và nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của một quỹ dạng đóng

 

Tổ chức, cá nhân, nhóm người liên quan nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty niêm yết phải có nghĩa vụ CBTT về sở hữu cổ phiếu của mình.

Loại thông tin

công bố

Thời hạn công bố

Yêu cầu

Báo cáo về sở hữu cổ phiếu

Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi trở thành cổ đông lớn

Theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư 52/2012/TT-BTC

Báo cáo khi không còn là cổ đông lớn

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày không còn là cổ đông lớn

Theo mẫu tại Phụ lục IV Thông tư 52/2012/TT-BTC

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu (khi vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu)

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu

Theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 52/2012/TT-BTC

 

2. Quy định về công bố thông tin đối với cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng

Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận ĐKKD, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.

Cổ đông sáng lập nắm giữ cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian nêu trên có nghĩa vụ báo cáo về việc thực hiện các giao dịch như sau:

                Thông báo GD                      Ngày GD                       Hoàn tất GD            Báo cáo KQ GD

      03 ngày                         30 ngày                                                           03 ngày

 

 

Loại thông tin công bố

Thời hạn công bố

Yêu cầu

Thông báo dự kiến giao dịch

Chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi thực hiện giao dịch

Theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư 52/2012/TT-BTC

Báo cáo kết quả giao dịch

Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch

Theo mẫu tại Phụ lục VII Thông tư 52/2012/TT-BTC

 

3. Quy định về công bố thông tin đối với cổ đông nội bộ, người được ủy quyền CBTT và người có liên quan

Cổ đông nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán của TCNY), người được ủy quyền CBTT và người có liên quan khi dự kiến giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK phải thực hiện báo cáo như sau:

      Thông báo GD                   Ngày GD                            Hoàn tất GD      Báo cáo KQ GD

 


    03 ngày                        30 ngày                                                               03 ngày

 

 

Loại thông tin công bố

Thời hạn công bố

Yêu cầu

Thông báo dự kiến giao dịch

Chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi thực hiện giao dịch

Theo mẫu tại Phụ lục VIII và IX Thông tư 52/2012/TT-BTC

Báo cáo kết quả giao dịch

Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch

Theo mẫu tại Phụ lục X và XI Thông tư 52/2012/TT-BTC
Là công ty chứng khoán thành viên, xin hỏi hướng dẫn về công bố thông tin được quy định ở đâu?


Các quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán thành viên được hướng dẫn chi tiết tại Chương IV Thông tư số 52/2012/TT-BTC và Điều 12 Quy chế CBTT do HNX ban hành.


Back