HNX30 755,46 0,00 0,00
HNX30TRI 1.068,12 0,00 0,00
Xây dựng 505,92 0,00 0,00
Tài chính 1.015,49 0,00 0,00
HNX Index 455,81 0,00 0,00
Large 525,02 0,00 0,00
Công nghiệp 349,59 0,00 0,00
Mid/Small 1.071,37 0,00 0,00
UPCoM Index 114,58 0,00 0,00
UPCOM Large Index 193,46 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 242,39 0,00 0,00
UPCOM Small Index 183,62 0,00 0,00
VNX50 2.641,72 0,00 0,00
VNX Allshare 2.577,79 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>