HNX30 167,89 -1,04 -0,61
HNX30TRI 226,21 -1,39 -0,61
Xây dựng 100,38 -0,08 -0,08
Tài chính 180,59 -2,42 -1,32
HNX Index 92,64 -0,65 -0,69
Large 142,24 -1,24 -0,87
Công nghiệp 148,86 -1,00 -0,67
Mid/Small 130,46 0,11 0,09
UPCoM Index 47,74 0,11 0,22
UPCOM Large Index 69,93 -0,01 -0,02
UPCOM Medium Index 129,92 1,28 1,00
UPCOM Small Index 102,23 0,07 0,07
VNX50 1.015,63 -4,44 -0,44
VNX Allshare 939,72 -4,87 -0,52
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>