HNX30 195,69 0,58 0,30
HNX30TRI 243,56 0,73 0,30
Xây dựng 154,00 -0,36 -0,23
Tài chính 177,89 0,13 0,07
HNX Index 106,15 0,40 0,38
Large 157,54 0,75 0,48
Công nghiệp 226,79 0,60 0,26
Mid/Small 169,52 0,20 0,12
UPCoM Index 54,79 0,31 0,57
UPCOM Large Index 93,12 0,80 0,87
UPCOM Medium Index 103,52 0,14 0,13
UPCOM Small Index 99,48 0,37 0,37
VNX50 1.212,83 5,24 0,43
VNX Allshare 1.186,73 3,92 0,33
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>