HNX30 502,24 -3,28 -0,65
HNX30TRI 697,38 -4,55 -0,65
Xây dựng 258,35 2,42 0,94
Tài chính 686,00 -14,27 -2,04
HNX Index 316,24 -2,49 -0,78
Large 368,37 -2,18 -0,59
Công nghiệp 268,22 -0,18 -0,07
Mid/Small 710,30 -9,16 -1,27
UPCoM Index 89,71 -0,51 -0,56
UPCOM Large Index 154,71 -1,41 -0,91
UPCOM Medium Index 185,35 0,06 0,03
UPCOM Small Index 142,96 -0,07 -0,05
VNX50 2.431,94 -8,97 -0,37
VNX Allshare 2.234,94 -8,17 -0,36
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>