HNX30 195,07 0,00 0,00
HNX30TRI 255,48 0,00 0,00
Xây dựng 120,59 0,00 0,00
Tài chính 184,22 0,00 0,00
HNX Index 105,79 0,00 0,00
Large 161,32 0,00 0,00
Công nghiệp 179,87 0,00 0,00
Mid/Small 153,60 0,00 0,00
UPCoM Index 55,24 0,00 0,00
UPCOM Large Index 88,41 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 124,13 0,00 0,00
UPCOM Small Index 104,80 0,00 0,00
VNX50 1.465,38 0,00 0,00
VNX Allshare 1.348,93 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>