HNX30 440,43 -3,38 -0,76
HNX30TRI 610,53 -4,69 -0,76
Xây dựng 249,57 -3,19 -1,26
Tài chính 567,27 -7,39 -1,29
HNX Index 293,11 -3,01 -1,02
Large 334,66 -4,14 -1,22
Công nghiệp 250,52 -3,92 -1,54
Mid/Small 666,68 -5,62 -0,84
UPCoM Index 81,79 -0,91 -1,10
UPCOM Large Index 135,56 -1,90 -1,38
UPCOM Medium Index 181,64 -0,73 -0,40
UPCOM Small Index 140,45 -1,05 -0,74
VNX50 2.129,85 -11,13 -0,52
VNX Allshare 1.969,83 -14,40 -0,73
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>