HNX30 580,73 -8,47 -1,44
HNX30TRI 812,71 -11,85 -1,44
Xây dựng 298,85 -5,19 -1,71
Tài chính 810,74 -5,52 -0,68
HNX Index 361,02 -2,40 -0,66
Large 418,68 -2,02 -0,48
Công nghiệp 310,73 -7,68 -2,41
Mid/Small 840,17 -11,81 -1,39
UPCoM Index 98,18 0,53 0,54
UPCOM Large Index 168,27 1,26 0,75
UPCOM Medium Index 206,19 0,71 0,34
UPCOM Small Index 157,78 -0,42 -0,27
VNX50 2.422,32 9,03 0,37
VNX Allshare 2.289,11 0,09 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>