HNX30 210,61 0,00 0,00
HNX30TRI 263,95 0,00 0,00
Xây dựng 148,87 0,00 0,00
Tài chính 191,17 0,00 0,00
HNX Index 110,91 0,00 0,00
Large 166,57 0,00 0,00
Công nghiệp 225,65 0,00 0,00
Mid/Small 168,28 0,00 0,00
UPCoM Index 54,06 0,00 0,00
UPCOM Large Index 88,20 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 110,82 0,00 0,00
UPCOM Small Index 101,02 0,00 0,00
VNX50 1.402,08 0,00 0,00
VNX Allshare 1.326,73 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>