HNX30 191,95 0,00 0,00
HNX30TRI 246,38 0,00 0,00
Xây dựng 118,26 0,00 0,00
Tài chính 192,53 0,00 0,00
HNX Index 107,92 0,00 0,00
Large 164,44 0,00 0,00
Công nghiệp 185,40 0,00 0,00
Mid/Small 157,76 0,00 0,00
UPCoM Index 51,38 0,00 0,00
UPCOM Large Index 82,60 0,00 0,00
UPCOM Medium Index 112,16 0,00 0,00
UPCOM Small Index 98,92 0,00 0,00
VNX50 1.483,43 0,00 0,00
VNX Allshare 1.356,93 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>