HNX30 209,44 -0,91 -0,43
HNX30TRI 285,30 -1,24 -0,43
Xây dựng 125,35 0,69 0,55
Tài chính 220,32 -1,67 -0,75
HNX Index 112,78 -0,57 -0,51
Large 172,01 -1,22 -0,71
Công nghiệp 178,09 0,18 0,10
Mid/Small 162,12 0,59 0,36
UPCoM Index 56,22 0,10 0,18
UPCOM Large Index 87,53 0,05 0,05
UPCOM Medium Index 142,17 1,09 0,77
UPCOM Small Index 105,07 -0,09 -0,09
VNX50 1.296,29 1,37 0,11
VNX Allshare 1.198,19 1,31 0,11
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>