HNX30 197,34 -2,86 -1,43
HNX30TRI 251,34 -3,65 -1,43
Xây dựng 120,84 -1,75 -1,43
Tài chính 191,56 -3,87 -1,98
HNX Index 110,16 -1,94 -1,73
Large 167,89 -3,46 -2,02
Công nghiệp 182,78 -2,79 -1,50
Mid/Small 160,88 -0,65 -0,40
UPCoM Index 51,79 -0,23 -0,45
UPCOM Large Index 83,64 -0,62 -0,74
UPCOM Medium Index 113,85 0,16 0,14
UPCOM Small Index 97,67 0,04 0,04
VNX50 1.489,78 -17,97 -1,19
VNX Allshare 1.361,14 -15,08 -1,10
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>