HNX30 371,84 10,55 2,92
HNX30TRI 514,61 14,60 2,92
Xây dựng 214,61 5,57 2,66
Tài chính 444,88 11,81 2,73
HNX Index 243,11 9,85 4,22
Large 282,08 5,11 1,85
Công nghiệp 221,82 1,99 0,91
Mid/Small 539,56 35,45 7,03
UPCoM Index 77,00 0,82 1,08
UPCOM Large Index 126,88 1,76 1,40
UPCOM Medium Index 179,79 0,71 0,40
UPCOM Small Index 125,50 1,18 0,95
VNX50 1.885,96 44,28 2,40
VNX Allshare 1.752,93 40,72 2,38
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>