HNX30 203,13 -0,05 -0,03
HNX30TRI 254,46 -0,07 -0,03
Xây dựng 153,42 -0,38 -0,24
Tài chính 180,40 -0,22 -0,12
HNX Index 108,11 0,09 0,08
Large 161,29 0,19 0,12
Công nghiệp 220,10 -0,61 -0,28
Mid/Small 168,14 -0,08 -0,05
UPCoM Index 54,17 0,60 1,12
UPCOM Large Index 90,41 1,63 1,83
UPCOM Medium Index 105,61 0,38 0,36
UPCOM Small Index 100,45 -0,31 -0,31
VNX50 1.390,94 5,62 0,41
VNX Allshare 1.310,04 3,43 0,26
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>