HNX30 188,05 -0,44 -0,23
HNX30TRI 251,59 -0,59 -0,23
Xây dựng 125,77 -1,11 -0,87
Tài chính 170,58 -0,09 -0,05
HNX Index 105,93 -0,08 -0,07
Large 161,74 -0,04 -0,03
Công nghiệp 186,78 -1,09 -0,58
Mid/Small 152,96 -0,43 -0,28
UPCoM Index 56,47 -0,29 -0,51
UPCOM Large Index 88,37 -0,49 -0,55
UPCOM Medium Index 137,04 -0,93 -0,67
UPCOM Small Index 105,55 0,24 0,23
VNX50 1.505,09 1,72 0,11
VNX Allshare 1.374,12 1,35 0,10
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>