Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
AMS
CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC
Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP Hải Phòng
0313 922 786
0200786983
Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Khuyên - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
06/02/2017
300.000.000
30.000.000
30.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/02/2019 28/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/11/2018 08/11/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 11/10/2018 12/10/2018 09/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 11/10/2018 12/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 27/08/2018 28/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 24/04/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 06/09/2017 07/09/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 31/08/2017 01/09/2017 29/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 8 bản ghi