Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
CTR
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
02462661225
0104753865
Phạm Đình Trường - Tổng Giám đốc
Nguyễn Ngọc Ánh - Nhân viên phòng Kiểm soát nội bộ
Bình thường
Hoạt động
31/10/2017
471.233.410
47.123.341
51.835.043
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/01/2019 07/01/2019 28/01/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 16/11/2018 19/11/2018 Trả cổ tức bằng CP
3 16/11/2018 19/11/2018 05/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/05/2018 30/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 03/04/2018 04/04/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi