FTSE ASEAN
Chỉ số FTSE ASEAN gồm 180 cổ phiếu thành phần và sẽ là chỉ số chuẩn tham chiếu cho năm thị trường. Các cổ phiếu thuộc rổ chỉ số này phải thỏa mãn các quy tắc sau đây:
  • Vốn hóa thị trường không dưới 100 triệu USD;
  • Thanh khoản: Các cổ phiếu này phải có vòng quay giao dịch (trading turnover) không dưới 0,5% số lượng cổ phiếu có thể giao dịch (Có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng) trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi điều chỉnh danh mục các cổ phiếu thành phần.