Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/06/2019
Giá trị 124,10
Thay đổi (theo điểm) -0,07
% thay đổi -0,05
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.519.573.134,97
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 132,04 (Ngày 06/03/2019)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)