Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 15/02/2019
Giá trị 125,91
Thay đổi (theo điểm) 0,61
% thay đổi 0,49
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 6.983.259.563,83
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 152,49 (Ngày 05/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)