Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 02/12/2021
Giá trị 505,92
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 32.861.799.475,79
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 522,63 (Ngày 18/11/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 163,86 (Ngày 10/12/2020)