Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/01/2018
Giá trị 152,31
Thay đổi (theo điểm) 0,62
% thay đổi 0,41
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.689.381.482,61
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 125 (Ngày 23/01/2017)