Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/04/2018
Giá trị 140,76
Thay đổi (theo điểm) 0,87
% thay đổi 0,62
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.023.786.159,51
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 133,12 (Ngày 25/04/2017)