Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/09/2017
Giá trị 153,94
Thay đổi (theo điểm) -0,42
% thay đổi -0,27
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 8.394.388.625,24
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 158,5 (Ngày 28/08/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 121,56 (Ngày 13/12/2016)