Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 06/12/2022
Giá trị 281,41
Thay đổi (theo điểm) -11,09
% thay đổi -3,79
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 17.326.170.918,71
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 660,6 (Ngày 21/03/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 209,1 (Ngày 15/11/2022)