Chỉ số Ngành
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/10/2018
Giá trị 127,55
Thay đổi (theo điểm) 0,88
% thay đổi 0,69
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 7.104.557.768,89
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 162,25 (Ngày 04/12/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 111,06 (Ngày 11/07/2018)