Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/07/2019
Giá trị 163,97
Thay đổi (theo điểm) 0,66
% thay đổi 0,41
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 82.522.996.933,06
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 179,39 (Ngày 04/10/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 152,45 (Ngày 03/01/2019)