Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 02/12/2021
Giá trị 525,02
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 204.501.192.712,87
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 539,02 (Ngày 18/11/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 227,78 (Ngày 01/02/2021)