Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 06/12/2022
Giá trị 218,36
Thay đổi (theo điểm) -7,99
% thay đổi -3,53
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 107.807.266.727,43
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 572,88 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 176,53 (Ngày 15/11/2022)