Chỉ số Quy mô
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 02/12/2013
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 25/05/2018
Giá trị 175,73
Thay đổi (theo điểm) -4,56
% thay đổi -2,53
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 93.766.390.701,66
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 218,95 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 135,59 (Ngày 30/05/2017)