Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 06/12/2022
Giá trị 542,22
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 52.199.163.310,65
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 1.236,64 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 374,48 (Ngày 15/11/2022)