Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 19/06/2019
Giá trị 248,86
Thay đổi (theo điểm) 0,53
% thay đổi 0,21
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 32.738.146.368,15
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 279,13 (Ngày 04/10/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 219,95 (Ngày 05/07/2018)