Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/09/2017
Giá trị 243,56
Thay đổi (theo điểm) 0,73
% thay đổi 0,3
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 37.812.230.935,96
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 242,84 (Ngày 21/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 169,72 (Ngày 13/12/2016)