Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 02/12/2021
Giá trị 1.068,12
Thay đổi (theo điểm) 0,00
% thay đổi 0
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 106.335.318.191,16
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 1.086,57 (Ngày 25/11/2021)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 378,1 (Ngày 07/12/2020)