Chỉ số Tổng thu nhập
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/04/2018
Giá trị 313,22
Thay đổi (theo điểm) 4,85
% thay đổi 1,57
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 48.075.110.934,65
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 330,35 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 200,34 (Ngày 25/04/2017)