Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 25/05/2018
Giá trị 114,49
Thay đổi (theo điểm) -2,58
% thay đổi -2,21
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 116.667.187.260,81
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 138,02 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 93,24 (Ngày 30/05/2017)