Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 20/09/2018
Giá trị 115,06
Thay đổi (theo điểm) 0,86
% thay đổi 0,75
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 110.512.080.307,06
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 138,02 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 96,39 (Ngày 05/07/2018)