Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/09/2017
Giá trị 106,15
Thay đổi (theo điểm) 0,40
% thay đổi 0,38
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 93.515.727.092,16
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 105,75 (Ngày 21/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 77,88 (Ngày 13/12/2016)