Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 22/01/2018
Giá trị 123,06
Thay đổi (theo điểm) 0,67
% thay đổi 0,55
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 112.609.971.548,39
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 122,84 (Ngày 11/01/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 83,01 (Ngày 23/01/2017)