Chỉ số Tổng hợp
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 14/07/2005
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 06/12/2022
Giá trị 212,80
Thay đổi (theo điểm) -7,16
% thay đổi -3,25
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 131.963.049.132,16
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 493,84 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 175,78 (Ngày 15/11/2022)