Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 19/07/2018
Giá trị 190,24
Thay đổi (theo điểm) -1,34
% thay đổi -0,7
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 35.677.482.559,56
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 261,65 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 172,71 (Ngày 05/07/2018)