Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày giao dịch 06/12/2022
Giá trị 361,23
Thay đổi (theo điểm) -15,27
% thay đổi -4,06
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 50.081.967.431,08
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 874,02 (Ngày 07/01/2022)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 260,86 (Ngày 15/11/2022)