Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/04/2018
Giá trị 248,08
Thay đổi (theo điểm) 3,84
% thay đổi 1,57
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 48.075.110.934,65
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 261,65 (Ngày 06/04/2018)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 163,97 (Ngày 25/04/2017)