Dữ liệu giao dịch
  • Ngày GD
  • Chỉ số cơ sở
  • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi iNAV
1 E1SSHN30 10.000 11.000 9.000 - 10.000 - - 0 0 10.311,61
    Tổng số 1 bản ghi