Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 13.500 15.500 11.500 13.500 13.700 13.600 13.800 13.500 100 0,74
2 ABI 26.400 30.300 22.500 - 26.400 26.400 - - 0 0
3 AC4 13.600 19.000 8.200 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 -3.300 -24,26
4 ACE 24.700 28.400 21.000 24.600 24.500 24.500 24.600 24.500 -200 -0,81
5 ACS 14.100 16.200 12.000 - 14.100 14.100 - - 0 0
6 ACV 91.600 105.300 77.900 91.600 91.700 91.100 92.000 90.000 -500 -0,55
7 ADP 18.500 21.200 15.800 - 18.500 18.500 - - 0 0
8 AFC 10.000 14.000 6.000 - 10.000 10.000 - - 0 0
9 AFX 4.200 4.800 3.600 4.100 4.400 4.200 4.400 4.100 0 0
10 AG1 15.000 17.200 12.800 - 15.000 15.000 - - 0 0
  Tổng số 729 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>