Giới thiệu
 • Giới thiệu
 • Danh mục chỉ số
 • Phương pháp tính
 • Nguyên tắc XD và quản lý
 • Thông tin công bố
Các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nằm trong Bộ chỉ số do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng căn cứ theo Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số. Các cổ phiếu được lựa chọn để tính các chỉ số bao gồm các công ty đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC (Tiêu chuẩn phân ngành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số có bản mềm tại địa chỉ website: www.hnx.vn.

Các chỉ số được tính real time theo đơn vị đồng Việt Nam, hiển thị trên các phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: website, bảng giao dịch trực tuyến, Infoshow và cung cấp trực tiếp cho các đối tượng mua tin (các hãng tin, công ty chứng khoán,…). Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của từng đối tượng mà sẽ có độ trễ (delay) khác nhau. Đối với website, bảng giao dịch trực tuyến và Infoshow thì độ trễ mặc định sẽ là 15 phút so với thực tế.

Ngày cơ sở và điểm cơ sở của chỉ số được được nêu cụ thể phụ lục liên quan đến từng chỉ số.

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được nêu trong phụ lục liên quan đến từng chỉ số, tất cả những vấn đề liên quan đến phương pháp tính, duy trì và quản lý chỉ số trong bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số được áp dụng cho tất cả các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các chỉ số bao gồm tên, thành phần, phân loại ngành và việc tính toán các chỉ số thuộc về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc sao chép hay in ấn lại một phần hay toàn bộ tài liệu này nhằm mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích gì mà không được phép của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đều bị coi là vi phạm bản quyền và bị ngăn cấm.

Các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đuợc tính và hiển thị liên tục từ thời điểm mở cửa cho đến khi đóng cửa ngày giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
STT Thị trường Chỉ số Số chứng khoán trong rổ Giá trị vốn hóa (Đồng)
1 Niêm yết Công nghiệp 110 18.634.882.853.950
2 Niêm yết HNX Index 336 131.963.049.132.155
3 Niêm yết HNX30 30 50.081.967.431.080
4 Niêm yết HNX30TRI 30 50.081.967.431.080
5 Niêm yết Large 50 107.807.266.727.430
6 Niêm yết Mid/Small 286 24.155.782.404.725
7 Niêm yết Tài chính 22 27.057.408.291.445
8 Niêm yết Xây dựng 57 17.326.170.918.713
9 UPCoM UPCOM Large Index 57 97.050.522.981.600
10 UPCoM UPCOM Medium Index 113 33.385.126.283.385
  Tổng số 12 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
 • >>
Các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nằm trong Bộ chỉ số do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng căn cứ theo Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số. Các cổ phiếu được lựa chọn để tính các chỉ số bao gồm các công ty đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC (Tiêu chuẩn phân ngành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số có bản mềm tại địa chỉ website: www.hnx.vn.

Các chỉ số được tính real time theo đơn vị đồng Việt Nam, hiển thị trên các phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: website, bảng giao dịch trực tuyến, Infoshow và cung cấp trực tiếp cho các đối tượng mua tin (các hãng tin, công ty chứng khoán,…). Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của từng đối tượng mà sẽ có độ trễ (delay) khác nhau. Đối với website, bảng giao dịch trực tuyến và Infoshow thì độ trễ mặc định sẽ là 15 phút so với thực tế.

Ngày cơ sở và điểm cơ sở của chỉ số được được nêu cụ thể phụ lục liên quan đến từng chỉ số.

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được nêu trong phụ lục liên quan đến từng chỉ số, tất cả những vấn đề liên quan đến phương pháp tính, duy trì và quản lý chỉ số trong bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số được áp dụng cho tất cả các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các chỉ số bao gồm tên, thành phần, phân loại ngành và việc tính toán các chỉ số thuộc về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc sao chép hay in ấn lại một phần hay toàn bộ tài liệu này nhằm mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích gì mà không được phép của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đều bị coi là vi phạm bản quyền và bị ngăn cấm.

Các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đuợc tính và hiển thị liên tục từ thời điểm mở cửa cho đến khi đóng cửa ngày giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
Các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nằm trong Bộ chỉ số do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xây dựng căn cứ theo Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số. Các cổ phiếu được lựa chọn để tính các chỉ số bao gồm các công ty đang niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, được phân ngành theo tiêu chuẩn HaSIC (Tiêu chuẩn phân ngành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số có bản mềm tại địa chỉ website: www.hnx.vn.

Các chỉ số được tính real time theo đơn vị đồng Việt Nam, hiển thị trên các phương tiện công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như: website, bảng giao dịch trực tuyến, Infoshow và cung cấp trực tiếp cho các đối tượng mua tin (các hãng tin, công ty chứng khoán,…). Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của từng đối tượng mà sẽ có độ trễ (delay) khác nhau. Đối với website, bảng giao dịch trực tuyến và Infoshow thì độ trễ mặc định sẽ là 15 phút so với thực tế.

Ngày cơ sở và điểm cơ sở của chỉ số được được nêu cụ thể phụ lục liên quan đến từng chỉ số.

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được nêu trong phụ lục liên quan đến từng chỉ số, tất cả những vấn đề liên quan đến phương pháp tính, duy trì và quản lý chỉ số trong bộ nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số được áp dụng cho tất cả các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các chỉ số bao gồm tên, thành phần, phân loại ngành và việc tính toán các chỉ số thuộc về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc sao chép hay in ấn lại một phần hay toàn bộ tài liệu này nhằm mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích gì mà không được phép của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đều bị coi là vi phạm bản quyền và bị ngăn cấm.

Các chỉ số của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đuợc tính và hiển thị liên tục từ thời điểm mở cửa cho đến khi đóng cửa ngày giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.