Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PWS
CTCP Cấp thoát nước Phú Yên
số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
057.3823557
4400115690
Nguyễn Phú Liệu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Đỗ Hoàng Long
Bình thường
Hoạt động
30/06/2017
383.981.790
38.398.179
38.398.179
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/06/2021 10/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 13/01/2021 14/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 23/07/2020 24/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 09/04/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 09/10/2019 10/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 6 bản ghi