Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PWS
CTCP Cấp thoát nước Phú Yên
số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
057.3823557
4400115690
Nguyễn Phú Liệu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Đỗ Hoàng Long
Bình thường
Hoạt động
30/06/2017
383.981.790
38.398.179
38.398.179
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/01/2021 14/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 23/07/2020 24/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/04/2020 10/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 09/10/2019 10/10/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 17/09/2019 18/09/2019 27/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 17/05/2019 20/05/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 22 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>