Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PWS
CTCP Cấp thoát nước Phú Yên
Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
0257.3823557
4400115690
Đỗ Hoàng Long - Tổng Giám đốc
Đỗ Hoàng Long - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/06/2017
383.981.790
38.363.579
38.398.179
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/03/2022 01/04/2022 28/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 09/06/2021 10/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/03/2021 31/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/01/2021 14/01/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 23/07/2020 24/07/2020 06/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi