• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH MTV In Tài chính Cổ phần 200.000.000.000 9.800.000 13/10/2017
2 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức Cổ phần 451.000.000.000 588.000 03/10/2017
3 Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn Cổ phần 235.396.136.016 216.000 03/10/2017