LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn Cổ phần 1.150.000.000.000 4.588.500 21/10/2020
2 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP Cổ phần 282.580.490.000 13.131.632 28/09/2020
    Tổng số 2 bản ghi