LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Cổ phần 803.957.090.000 18.225.648 17/12/2021
    Tổng số 1 bản ghi