LỊCH ĐẤU GIÁ
  • Ngày đấu giá
  • Tổ chức phát hành
  • Loại chứng khoán
  • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty TNHH MTV In Tài chính Cổ phần 200.000.000.000 9.800.000 13/10/2017
2 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức Cổ phần 451.000.000.000 588.000 03/10/2017
3 Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn Cổ phần 235.396.136.016 216.000 03/10/2017
4 Công ty Cổ phần Du lịch Bưu điện Cổ phần 97.510.009.009 8.796.987 28/09/2017
    Tổng số 4 bản ghi