BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
2. Ông Nguyễn Anh Phong - Quyền Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế.
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
4. Ông Đỗ Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.
5. Ông Đỗ Đức Mạnh - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý công nghệ thông tin.
6. Bà Vũ Thị Thúy Ngà - Phó Tổng Giám đốc
Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế.