CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại SGDCK Hà Nội, quyết định và tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty theo quy định tại Điều lệ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng thành viên SGDCK Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

BAN KIỂM SOÁT

Có chức năng giúp SGDCK Việt Nam thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý điều hành hoạt động của SGDCK Hà Nội; chịu trách nhiệm trước SGDCK Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ được giao

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của SGDCK Hà Nội theo mục tiêu, kế hoạch phù hợp với Điều lệ và các quyết định của Chủ tịch công ty, SGDCK Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công ty, SGDCK Việt Nam về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc trong việc điều hành SGDCK Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng giám đốc giao phù hợp với Điều lệ, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc trong việc điều hành SGDCK Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng giám đốc giao phù hợp với Điều lệ, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc trong việc điều hành SGDCK Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng giám đốc giao phù hợp với Điều lệ, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc trong việc điều hành SGDCK Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Tổng giám đốc giao phù hợp với Điều lệ, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác thông tin thị trường của SGDCK Hà Nội

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch công ty về triển khai các công tác liên quan đến CNTT tại SGDCK Hà Nội. Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện quản lý, vận hành và phát triển hệ thống CNTT tại SGDCK Hà Nội

PHÒNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công tác nghiên cứu, quản lý hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh

PHÒNG THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, quản lý hoạt động thị trường trái phiếu

PHÒNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện quản lý hoạt động thẩm định niêm yết, ĐKGD chứng khoán, công tác quản lý và giám sát các tổ chức niêm yết, tổ chức ĐKGD tại SGDCK Hà Nội

PHÒNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành hoạt động giao dịch và xây dựng các hệ thống giao dịch cổ phiếu (bao gồm cả doanh nghiệp niêm yết và ĐKGD), chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại SGDCK Hà Nội

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch công ty trong công tác tổ chức nhân sự, quản lý lao động, tiền lương, thưởng tại SGDCK Hà Nội. Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ lương thưởng, phúc lợi của SGDCK Hà Nội

PHÒNG GIÁM SÁT GIAO DỊCH

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác giám sát hoạt động giao dịch cổ phiếu (bao gồm cả doanh nghiệp niêm yết và ĐKGD), trái phiếu doanh nghiệp niêm yết, chứng khoán phái sinh tại SGDCK Hà Nội

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch công ty trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, huy động vốn, đầu tư cho dự án, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của SGDCK Hà Nội, Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động tài chính, kế toán của SGDCK Hà Nội theo quy định

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện công tác quản lý các hoạt động hành chính, quản trị, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và tổ chức các sự kiện của SGDCK Hà Nội

PHÒNG TỔNG HỢP

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch công ty trong công tác thư ký, tổng hợp; là đầu mối điều phối quan hệ giữa Chủ tịch công ty với Ban Điều hành và các tổ chức, đơn vị trong và ngoài SGDCK Hà Nội; tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu phát triển và kiểm toán nội bộ của SGDCK Hà Nội