HNX30 361,23 -15,27 -4,06
HNX30TRI 520,23 -21,99 -4,06
Xây dựng 281,41 -11,09 -3,79
Tài chính 488,11 -31,61 -6,08
HNX Index 212,80 -7,16 -3,25
Large 218,36 -7,99 -3,53
Công nghiệp 219,36 -3,26 -1,46
Mid/Small 679,05 -13,82 -1,99
UPCoM Index 71,02 -2,22 -3,03
UPCOM Large Index 113,13 -4,03 -3,44
UPCOM Medium Index 160,75 -4,24 -2,57
UPCOM Small Index 143,13 -3,38 -2,31
VNX50 1.691,53 0,00 0,00
VNX Allshare 1.608,18 0,00 0,00
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>