Khuyến cáo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả, nghĩa vụ nào gây ra cho người sử dụng các thông tin/tài liệu tại website này. Người sử dụng các thông tin/ tài liệu cung cấp tại website này của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội phải tự chịu trách nhiệm và hậu quả phát sinh (nếu có) về việc sử dụng thông tin/ tài liệu trong phần web này.

 

Thông tin tại website này có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước. Bằng việc truy cập vào phần tài liệu/ nội dung và sử dụng bất kỳ công cụ và/ hoặc dịch vụ cung cấp thông qua phần web này, bạn đồng ý rằng đã đọc và đồng ý tuân thủ, nhất trí với các điều kiện nêu trên.