Đấu giá
Kết quả đấu giá
Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
21/11/2022 14:27
21/11/2022
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
chào bán cạnh tranh 19.528.409 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
chào bán cạnh tranh 2 phiếu
390.570.000.000 đồng/lô cổ phần
390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
chào bán cạnh tranh 390.570.000.000 đồng/lô cổ phần
1 NĐT
0 NĐT
1 NĐT
19.528.409 cổ phần
0 cổ phần
390.570.000.000 đồng

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022