Đấu giá
Kết quả đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu
03/01/2023 16:46
03/01/2023
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
3.440.252 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
39.200 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
3.440.300 cổ phần
2 phiếu
3.440.300 cổ phần
3.096.300 cổ phần
344.000 cổ phần
39.200 đồng/cổ phần
39.200 đồng/cổ phần
39.200 đồng/cổ phần
39.200 đồng/cổ phần
39.200 đồng/cổ phần
2 NĐT
0 NĐT
2 NĐT
3.440.252 cổ phần
0 cổ phần
134.857.878.400 đồng

Từ ngày 03/01/2023 đến ngày 09/01/2023

Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 09/01/2023