Đấu giá
Kết quả đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu
05/04/2022 11:07
05/04/2022
Tổng Công ty Sông Đà
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
41.745.862 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
101.900 đồng/cổ phần
2 NĐT
2 NĐT
0 NĐT
83.491.724 cổ phần
2 phiếu
83.491.724 cổ phần
41.745.862 cổ phần
41.745.862 cổ phần
102.000 đồng/cổ phần
101.900 đồng/cổ phần
102.000 đồng/cổ phần
102.000 đồng/cổ phần
102.000 đồng/cổ phần
1 NĐT
1 NĐT
0 NĐT
41.745.862 cổ phần
0 cổ phần
4.258.077.924.000 đồng

Từ ngày 06/04/2022 đến ngày 15/04/2022

Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 12/04/2022