Đấu giá
Kết quả đấu giá
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
18/10/2022 16:16
18/10/2022
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty Cổ phần Điện máy
6.146.200 cổ phần
10.000 đồng/cổ phần
137.089.000.000 đồng/lô cổ phần
8 NĐT
2 NĐT
6 NĐT
49.169.600 cổ phần
8 phiếu
49.169.600 cổ phần
6.146.200 cổ phần
6.146.200 cổ phần
276.000.000.000 đồng/lô
137.189.000.000 đồng/lô
276.000.000.000 đồng/lô
276.000.000.000 đồng/lô
276.000.000.000 đồng/lô
1 NĐT
1 NĐT
0 NĐT
6.146.200 cổ phần
0 cổ phần
276.000.000.000 đồng

Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 25/10/2022

Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 25/10/2022