Đấu giá
Lịch đấu giá
Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
28/08/2018 17:06
Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum
Số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch
sau cổ phần hóa 83.302.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
12.700 đồng/cổ phần
5.213.830 cổ phần
5.213.830 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 15h30 ngày 19/09/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/09/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

08h30 ngày 26/09/2018
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 27/09/2018 đến 16 giờ ngày 06/10/2018
Từ ngày 28/09/2018 đến ngày 03/10/2018