Trái phiếu
Chỉ số
Ngày Kỳ hạn Index Chỉ số Giá sạch Chỉ số Giá bẩn Chỉ số Tổng thu nhập
07/08/2020 Tổng hợp/Composite 148,9999 148,8295 236,7217
07/08/2020 2 năm/2 years 106,2268 107,4696 170,8969
07/08/2020 3 năm/3 years 128,1229 139,1328 202,9797
07/08/2020 5 năm/5 years 138,4198 186,6209 215,3719