Trái phiếu
Đấu thầu và kết quả đấu thầu
 • Thông báo đấu thầu
  Ngày đấu thầu Đợt Mã trái phiếu Kiểu phát hành Kỳ hạn
  01/02/2023 PH.9.2023 TD2328097 Lần đầu 5 Năm
  01/02/2023 PH.11.2023 TD2338132 Lần đầu 15 Năm
  01/02/2023 PH.10.2023 TD2333117 Lần đầu 10 Năm
  18/01/2023 PH.8.2023 TD2338131 Bổ sung 15 Năm
  18/01/2023 PH.7.2023 TD2333116 Bổ sung 10 Năm
 • Thông báo kết quả đấu thầu