Trái phiếu
Đấu thầu và kết quả đấu thầu
 • Thông báo đấu thầu
  Ngày đấu thầu Đợt Mã trái phiếu Kiểu phát hành Kỳ hạn
  12/08/2020 114.2020 TD2050035 Bổ sung 30 Năm
  12/08/2020 113.2020 TD2030014 Bổ sung 10 Năm
  12/08/2020 112.2020 TD2035023 Bổ sung 15 Năm
  12/08/2020 111.2020 TD2025005 Bổ sung 5 Năm
  05/08/2020 110.2020 TD2040031 Bổ sung 20 Năm
 • Thông báo kết quả đấu thầu