Trái phiếu
Lịch phát hành
Ngày đấu thầu Mã TP Kỳ hạn KL gọi thầu
12/08/2020 TD2050035 30 Năm 500.000.000.000
12/08/2020 TD2030014 10 Năm 4.000.000.000.000
12/08/2020 TD2035023 15 Năm 2.000.000.000.000
12/08/2020 TD2025005 5 Năm 1.000.000.000.000