Trái phiếu
Lịch phát hành
Ngày đấu thầu Mã TP Kỳ hạn KL gọi thầu
01/02/2023 TD2328097 5 Năm 500.000.000.000
01/02/2023 TD2338132 15 Năm 5.000.000.000.000
01/02/2023 TD2333117 10 Năm 5.000.000.000.000