Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 2,0202073522
6 tháng 2,1118100599
1 năm 2,2906460359
2 năm 2,6312198375
3 năm 2,9497054825
5 năm 3,5237122780
7 năm 4,0190402248
10 năm 4,6275955019
15 năm 5,3291457989
20 năm 5,7066249202
    Tổng số 10 bản ghi