Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,5495575709
6 tháng 3,6161759625
1 năm 3,7464163140
2 năm 3,9951764208
3 năm 4,2288071973
5 năm 4,6530185613
7 năm 5,0236101561
10 năm 5,4884902663
15 năm 6,0547488550
20 năm 6,4116626086
    Tổng số 10 bản ghi