Đường cong lợi suất
  • Ngày thanh toán
Kỳ hạn còn lại Lợi suất giao ngay
3 tháng 3,0417658804
6 tháng 3,0889463665
1 năm 3,1821658586
2 năm 3,3640589051
3 năm 3,5399286424
5 năm 3,8737791579
7 năm 4,1840768724
10 năm 4,6061386017
15 năm 5,1967921197
20 năm 5,6510994646
    Tổng số 10 bản ghi