Thống kê giao dịch
STT Ngày Thống kê giao dịch Outright Thống kê giao dịch Repos Thống kê Quy mô giao dịch Thống kê Biến động lợi suất
Theo mã TP Theo kỳ hạn còn lại Theo NĐT Theo KHMBL Theo NĐT
1 21/09/2017
2 20/09/2017
3 19/09/2017
4 18/09/2017
5 15/09/2017
6 14/09/2017
7 13/09/2017
8 12/09/2017
9 11/09/2017
10 08/09/2017
11 07/09/2017
12 06/09/2017
13 05/09/2017
14 01/09/2017