Chỉ số trái phiếu
  • Ngày GD
  • Mã trái phiếu
  • Kỳ hạn Index
Chỉ số trái phiếu Ngày cơ sở Giá trị cơ sở
Trái phiếu chính phủ Tổng hợp 18/03/2013 100
2 năm 18/03/2013 100
3 năm 18/03/2013 100
5 năm 18/03/2013 100