Văn bản pháp lý
 • Tên văn bản
Luật
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
61/2020/QH14 Luật Đầu tư Quốc hội 17/06/2020 01/01/2021
59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp Quốc hội 17/06/2020 01/01/2021
54/2019/QH14 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội 26/11/2019 01/01/2021
62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân Quốc hội 05/12/2007 01/01/2009
  Tổng số 7 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
Nghị định
Thông tư
Quyết định
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
398/QĐ-SGDHN Quyết định về việc ban hành Quy trình giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở GDCK Hà nội 20/06/2022 20/06/2022
396/QĐ-SGDHN Quyết định về việc ban hành Quy trình giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở GDCK Hà nội 20/06/2022 20/06/2022
223/QĐ-SGDHN Quyết định về việc ban hành Quy trình về hệ thống Công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Sở GDCK Hà nội 11/04/2022 11/04/2022
458/QĐ-UBCK Quyết định số 458/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư của UBCKNN. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 15/07/2021 15/07/2021
450/QĐ-UBCK Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 14/07/2021 14/07/2021
  Tổng số 80 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quy chế
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
34/QĐ-HĐTV Quy chế Đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 16/11/2022 16/11/2022
30/QĐ-HĐTV Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế Niêm Yết và giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 31/08/2022 31/08/2022
618/QĐ-SGDVN Quy định Hòa giải tranh chấp liên quan đến giao dịch chứng khoán giữa các thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 29/08/2022 29/08/2022
20/QĐ-SGDVN Quy chế Niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 20/05/2022 20/05/2022
17/QĐ-SGDVN Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 31/03/2022 31/03/2022
  Tổng số 31 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >