Văn bản pháp lý
 • Tên văn bản
Luật
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
54/2019/QH14 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội 26/11/2019 01/01/2021
62/2010/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập cá nhân Quốc hội 05/12/2007 01/01/2009
70/2006/QH11 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin Quốc hội 12/07/2006 01/01/2007
  Tổng số 6 bản ghi
 • 1
 • 2
 • >
Nghị định
Thông tư
Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành▼ Ngày hiệu lực
73/2020/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Bộ Tài chính 07/08/2020 01/10/2020
70/2020/TT-BTC Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 17/07/2020 31/08/2020
37/2020/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính 07/05/2020 07/05/2020
14/2020/TT-BTC Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19 Bộ Tài chính 18/03/2020 19/03/2020
47/VBHN-BTC Văn bản hợp nhất hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính 14/10/2019 14/10/2019
  Tổng số 88 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
Quyết định
Quy chế